ZAKŁAD BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH INSTYTUTU SPORTU - PIB od 1 stycznia 2019 stał się POLSKIM LABORATORIUM ANTYDOPINGOWYM 

ZAKŁAD BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH INSTYTUTU SPORTU - PIB  od 1 stycznia 2019 stał się POLSKIM LABORATORIUM ANTYDOPINGOWYM

http://antydopinglab.pl/

Uprzejmie zawiadamiamy, że mocą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 2320 z 12 grudnia 2018 roku), w związku z kończącym się procesem wyodrębnienia jednej z komórek organizacyjnych naszego Instytutu, od dnia 1 stycznia 2019 roku działa państwowa osoba prawna pod nazwą POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE.

Ustawa zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD), wyposażonego w podmiotowość prawną jako instytucje niezależna i bezstronną. Nowelizacja określa też zakres działania PLAD, jego organy i zakres ich zadań oraz budżet.

Celem ustawy jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Do dnia dzisiejszego, w strukturze Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, funkcjonuje Zakład Badań Antydopingowych (ZBA), który jest jednym z 32 na świecie laboratoriów akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową (The World Anti-Doping Agency, WADA). Zgodnie z nową strategią rozwoju laboratoriów, opracowaną przez WADA i uwzględnioną w Międzynarodowym Standardzie dla Laboratoriów, określającym uwarunkowania dla przyznawania oraz utrzymywania przez laboratoria akredytacji, od dnia 1 marca 2019 r. niezależność operacyjna i finansowa każdego laboratorium wymaga wzmocnienia.

Mienie Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego używane do dnia wejścia w życie ww. ustawy przez Zakład Badań Antydopingowych staje się mieniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Wykaz mienia (w tym należności i zobowiązań) ustala minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji. Ustalenie wykazu poprzedza inwentaryzacja mienia, zobowiązań i należności przeprowadzona przez Kierownika Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego albo osobę pełniącą jego funkcję nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

Oznacza to m.in., że nowy twór prawny stał się samodzielnym zakładem pracy dla ponad 20 naszych kolegów. Pierwszą siedzibą Laboratorium będzie budynek administrowany przez nasz Instytut przy ul. Trylogii 2/16. Nowoutworzony podmiot stanie się największym najemcą powierzchni biurowych. Zgodnie z wolą Sejmu RP Dyrektorem Laboratorium do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko będzie osoba dotychczas kierująca Zakładem Badań Antydopingowych IS-PIB (WBA). Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. Organem Laboratorium będzie Rada Laboratorium w składzie powołanym przez Ministra Sportu i Turystyki, który będzie sprawował nadzór nad nową instytucją. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Laboratorium może zawierać z uczelniami i instytutami badawczymi umowy o współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, a także zatrudniania i kształcenia kadr, w szczególności:

  1. podejmowania przez pracowników Laboratorium dodatkowego zatrudnienia w uczelniach i instytutach badawczych w ramach stosunku pracy, w tym praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w ramach tego zatrudnienia oraz do know-how związanego z tymi wynikami;
  2. wszczynania i prowadzenia przez pracowników Laboratorium przewodów doktorskich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono takich jednostek, zwanych dalej „uczelniami bezwydziałowymi”, lub w instytutach badawczych;
  3. odbywania przez pracowników Laboratorium studiów doktoranckich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach bezwydziałowych lub w instytutach badawczych;
  4. korzystania z infrastruktury badawczej należącej do:
  5. a)        Laboratorium przez uczelnie lub instytuty badawcze,
  6. b)        uczelni lub instytutów badawczych przez Laboratorium

– do prowadzenia wspólnie badań naukowych i prac rozwojowych.

Życzymy sukcesów i powodzenia Dyrekcji i Koleżankom i Kolegom na nowej drodze pracy zawodowej.

  1. Ustawa w sprawie zmiany ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 6 grudnia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 2320 z 12 grudnia 2018 roku). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002320/O/D20182320.pdf